o UBEZPIECZENIU

Wszyscy uczestnicy wyjazdów organizowanych przez biuro podróży muszą posiadać ubezpieczenie podróży. Zgodnie z polskim prawem, biuro ma obowiązek ubezpieczyć osoby, którym organizuje wyjazd zagraniczny.

Uczestników naszych wyjazdów ubezpieczamy w firmie UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie (00-867), ul. Chłodna 51.

Zakres ubezpieczenia najtańszej polisy
WARIANT PODSTAWOWY

KL - koszty leczenia

250 000 PLN

Leczenie ambulatoryjne i hospitalizacja

100% KL

Koszty leczenia zaostrzeń chorób przewlekłych, psychicznych lub nowotworowych

100% KL

Transport Ubezpieczonego do placówki medycznej

100% KL

Leczenie stomatologiczne

2 500 PLN

Naprawa lub zakup protez, okularów

5 000 PLN

Transport Ubezpieczonego do RP lub kraju rezydencji

100% KL

Transport zwłok Ubezpieczonego

100% KL

Zakup trumny lub koszty kremacji i zakup urny

6 000 PLN

Koszty wyżywienia i zakwaterowania osoby towarzyszącej za 1 dzień (maksymalnie 7 dni)

500 PLN

Koszty podróży osoby wezwanej do towarzyszenia

5 000 PLN

Kontynuacja zaplanowanej podróży

2 500 PLN

Koszty ratownictwa

100 % KL

Koszty rekonwalescencji Ubezpieczonego (maksymalnie 7 dni)

500 PLN

Pomoc w przypadku izolacji

5 000 PLN

Pomoc w przypadku kwarantanny

5 000 PLN

NNW - następstwa nieszczęśliwych wypadków

30 000 PLN

Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu

100% NNW

Świadczenie w przypadku śmierci

100% NNW

Świadczenie w przypadku inwalidztwa

100% NNW

BP - bagaż podróżny

2 000 PLN

Utrata, zniszczenie lub uszkodzenie bagażu podróżnego

100% BP

 

SKŁADKI UBEZPIECZENIOWE ZA JEDEN DZIEŃ
w zależności od wieku Ubezpieczonego

wiek

do 24 lat

25 – 69 lat

od 70 lat

wariant Podstawowy

7,68 PLN

9,60 PLN

16,32 PLN

wariant Rozszerzony

12,48 PLN

15,60 PLN

26,52 PLN

wariant Optymalny

15,44 PLN

19,30 PLN

32,81 PLN

wariant Maksymalny

19,20 PLN

24,00 PLN

40,80 PLN

 

zobacz ZAKRESY UBEZPIECZENIA WSZYSTKICH WARIANTÓW

Dodatkowe ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży lub jej przerwania
warunki ubezpieczenia rezygnacji

Zawarcie umowy ubezpieczenia kosztów rezygnacji z podróży jest możliwe w dowolnym terminie pod warunkiem, że pomiędzy dniem zawarcia umowy ubezpieczenia a dniem rozpoczęcia podróży jest więcej niż 30 dni. W przypadku gdy do rozpoczęcia podróży jest 30 dni lub mniej, umowa ubezpieczenia może być zawarta wyłącznie w dniu zawarcia umowy związanej z podróżą albo w dniu wpłaty całości lub pierwszej części środków finansowych z tytułu takiej umowy, w zależności od tego, który z tych dni przypada wcześniej.

Za koszty rezygnacji z podróży lub koszty rezygnacji z biletu uważa się opłaty, jakie poniósł Ubezpieczony w związku z anulacją przed wyjazdem m.in. rejsu, rezerwacji noclegu, wynajmu samochodu, uczestnictwa w konferencji, szkoleniu, uczestnictwa w imprezie turystycznej lub biletu.

Za koszty przerwania podróży uważa się część niewykorzystanych świadczeń wynikających z anulacji w trakcie trwania m.in. rejsu, uczestnictwa w imprezie turystycznej, a także poniesione przez Ubezpieczającego dodatkowe koszty transportu powrotnego do Polski lub kraju rezydencji.

KOSZT REZYGNACJ Z PODRÓŻY LUB JEJ PRZERWANIA – 100%. Maksymalna wartość 35 000 PLN
Okres ubezpieczenia od daty wystawienia polisy do daty zakończenia imprezy/wyjazdu.
Składka wynosi 3% wartości imprezy w PLN

KOSZT REZYGNACJI Z PODRÓŻY – 100% Maksymalna wartość 35 000 PLN
Okres ubezpieczenia od daty wystawienia polisy do daty rozpoczęcia imprezy/wyjazdu.
Składka wynosi 3% wartości imprezy w PLN

KOSZT REZYGNACJI Z BILETU – 100%
Okres ubezpieczenia od daty wystawienia polisy do daty wylotu.
Składka wynosi 2,8% wartości biletu

Jeśli koszt imprezy jest podany w obcej walucie, to wartość imprezy oblicza się według średniego kursu NBP waluty obcej aktualnego w momencie wystawienia polisy.

Ubezpieczenie obowiązuje od daty wystawienia polisy.

Towarzystwo zwraca opłaty poniesione przez Ubezpieczonego w związku z rezygnacją z biletu lotniczego, rezygnacją z imprezy turystycznej lub jej przerwaniem, jedynie gdy wynikają one z następujących powodów:

1) nieszczęśliwy wypadek, nagłe zachorowanie, przedwczesny poród Ubezpieczonego – jeżeli uniemożliwiają jego uczestnictwo w imprezie lub powodują śmierć Ubezpieczonego;

2) nieszczęśliwy wypadek, nagłe zachorowanie, przedwczesny poród osoby bliskiej Ubezpieczonemu lub śmierć osoby bliskiej;

3) poważne zdarzenie losowe, bezwzględnie wymagające obecności Ubezpieczonego w miejscu zamieszkania w dniu planowanego wyjazdu – włamanie do mieszkania, pożar, zalanie, huragan czy inne zdarzenie losowe, zaistniałe w miejscu zamieszkania Ubezpieczonego;

4) bezwarunkowe wezwanie przez władze administracyjne RP doręczone Ubezpieczonemu w czasie pobytu Ubezpieczonego za granicą, z wyjątkiem wezwania przez władze wojskowe;

5) wystąpienie szkody powstałej w wyniku kradzieży z włamaniem, rabunku lub pożaru w zakładzie pracy, w którym Ubezpieczony jest pracodawcą, wymagającej jego obecności w miejscu zamieszkania;

6) śmierć, nieszczęśliwy wypadek, przedwczesny poród lub nagłe zachorowanie osoby towarzyszącej w wyjeździe, zgłoszonej przez Ubezpieczonego przy podpisywaniu umowy z biurem podróży – jedynie, jeżeli umowa dotyczy wynajmu domu lub mieszkania (apartamentu) wakacyjnego, a cena wynajmu została ustalona łącznie dla wskazanej liczby osób. Liczba zgłoszonych osób nie może być większa niż dopuszczona umową z biurem podróży.

 

Likwidacja szkód odbywa się przez wyspecjalizowane Centrum Alarmowe
Centrum Alarmowe/Help Line 24h
tel. + 48 22 5999185
sms. +48 661 001 601

W przypadku zdarzenia kontakt obowiązkowy w ciągu 48 godz

Centrum Alarmowe czynne 7 dni w tygodniu 24 h.

Zgłaszanie szkód po powrocie do Polski w godzinach 9.00 -17.00.

 

W przypadku gotówkowego pokrywania kosztów leczenia przez Ubezpieczonego bez kontaktu z Centrala Alarmową, ubezpieczyciel zwróci wartość poniesionych kosztów pomniejszoną o 20 EUR.

W Polityce prywatności dowiedz się więcej o sposobie i zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych oraz o celu używania cookies.

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.